تبلیغات
شهـــــــــر آشـــــــوب - ترازیاب

شهـــــــــر آشـــــــوب

ترازیاب

یکشنبه 10 تیر 1386

     ترازیاب : وسیله ی کار ترازیابی به روش هندسی است .

     ساختمان ترازیاب : ساختمان دستگاه ترازیاب از سه قسمت زیر تشکیل شده است :

     - قسمت فوقانی، که شامل تلسکوپ و وسایل قراولروی می باشد .

     - قسمت میانی، که شامل تراز و قسمتی از بدنه و در بعضی از ترازیاب ها دارای صفحه مدرج (لمب افقی) برای اندازه گیری زاویه های افقی می باشد .

     - قسمت تحتانی، که شامل پیچ های تراز کننده و اتصال و صفحه اتصال دستگاه بر روی سه پایه می باشد. 

     ترازیاب : وسیله ی کار ترازیابی به روش هندسی است .

     ساختمان ترازیاب : ساختمان دستگاه ترازیاب از سه قسمت زیر تشکیل شده است :

     - قسمت فوقانی، که شامل تلسکوپ و وسایل قراولروی می باشد .

     - قسمت میانی، که شامل تراز و قسمتی از بدنه و در بعضی از ترازیاب ها دارای صفحه مدرج (لمب افقی) برای اندازه گیری زاویه های افقی می باشد .

     - قسمت تحتانی، که شامل پیچ های تراز کننده و اتصال و صفحه اتصال دستگاه بر روی سه پایه می باشد.    

 

     قسمت تلسکوپ دستگاه که مطابق شکل از قسمت های عدسی شیئی،عدسی چشمی، لوله تلسکوپ، صفحه رتیکول، محور کلیمانسیون و محور عدسی ها تشکیل شده است .

 

     چنانکه در شکل روبرو پیداست محور عدسی ها خطی است که مرکز عدسی شیئی را به مرکز عدسی چشمی وصل می نماید .

     محور کلیمانسیون یا محور دیدگانی : خطی است که مرکز تارهای رتیکول را به مرکز عدسی های شیئی و چسمی وصل می نماید . چنانچه در شکل روبرو پیداست این محور بر محور عدسی ها منطبق خواهد بود .

 

     نحوه تراز کردن دستگاه : برای تنظیم ترازهای استوانه ای در حالتی که دوربین سه پیچ تنظیم کننده تراز داشته باشد لوله ی تراز را موازی دو پیچ قرار داده (مطابق شکل)

حال با پیچاندن دو نقطه ی هاشور خورده شکل بالا در دو جهت مخالف (هر دو به داخل و یا به خارج) حباب را به وسط هدایت می نماییم ، بعد از قرار گرفتن حباب در وسط ، دستگاه را دوران می دهیم تا تراز در مقابل پیچ سوم قرار بگیرد . با حركت دادن پیچ سوم تراز را به محل خود هدایت می نماییم این عمل ممكن است چند بار دیگر نیز تکرار شود تا اینکه دستگاه کاملا تراز گردد . بعد از تراز کردن کامل ، دستگاه را هر طرف بچرخانیم تغییر نمی کند (یعنی تراز از محل خود حرکت نمی کند) .

                                  

     تنظیمات ترازیاب :

     به طور کلی تنظیمات ترازیاب دو نوع می باشد:

     - تنظیمات موقتی

     - تنظیمات دائمی

     تنظیمات موقتی : تنظیماتی هستند که در هر ایستگاه گذاری و هر قرائت بایستی آنها را تنظیم و عملیات را کنترل نمود که عبارتند از :

     1- استقرار: یعنی قرار دادن دوربین روی سه پایه مربوطه و مستقر کردن آن در روی نقطه مورد نظر (ایستگاه گذاری)

     2- تراز کردن دستگاه : در این مرحله برای راحتتر کردن امر تراز بایستی در موقع استقرار پایه ها را طوری زمین گذاشت که دستگاه به طور تقریب تراز باشد و سپس مراحل تراز را طبق روش های تراز کردن انجام می دهیم .

     3- حذف پارالاکس : یعنی در میدان دید آوردن شیئی مورد نظر در دوربین (واضح دیدن تصویر شاخص) و همچنین روشن کردن تارهای رتیکول .

     تنظیمات دائمی : در این روش محورهای دستگاه (محور عدسی ها ، محور دیدگانی ، محور لوله تراز و محور قائم) نسبت به هم در وضع ثابتی قرار دارند . ایجاد این وضعیت محورها نسبت به هم توسط کارخانه سازنده انجام می گیرد و به آنها تنظیمات دائمی می گویند . این تنظیمات دو نوع هستند : الف ) تنظیم محور لوله تراز ب) تنظیم محور کلیمانسیون (محور دیدگانی)

     اصول ترازیابی :

     برای روشن شدن استفاده از ترازیاب مثالی ذکر می کنیم .

     فرض کنید می خواهیم اختلاف ارتفاع دو نقطه A,B را به دست آوریم . برای این کار دو شاخص مدرج در نقاط A,B به طور قائم نگه داشته و ترازیاب را بین دو نقطه در جای مناسبی قرار می دهیم و پس از تنظیم کردن ترازیاب به نقطه A قراولروی می کنیم . تار رتیکول وسط دوربین آن را روی عددی مانند a قطع می کند سپس به نقطه B قراولروی کرده ، تار رتیکول شاخص مستقر در نقطه B را روی عدد b قطع می نماید با توجه به شکل می توان نوشت .

ΔHAB=a-b                                                                                  

اگر ارتفاع نقطه A معلوم باشد ( hA ) می توان ارتفاع نقطه B را نسبت به نقطه A از رابطه زیر بدست آورد :

hB=hA+ΔhAB                                                                                                                     

باید توجه داشت اگر ΔhAB=a-b مقدار مثبت باشد از A به B  سربالایی و اگر منفی باشد سرازیری است و چون مسیر حرکت از A به طرف B می باشد روی این اصل قرائت روی نقطه A را قرائت یا دید عقب B.S (Back Sight) و قرائت روی نقطه B را قرائت یا دید جلو F.S ((Front Sight می گویند ، پس می توان گفت که اختلاف ارتفاع بین دو نقطه برابر با تفاضل قرائت عقب و قرائت جلو است . اختلاف نقطه B را می توان از رابطه های زیر بدست آورد :

     قرائت روی نقطه معلوم + ارتفاع نقطه معلوم = ارتفاع دستگاه                         Hi=hA+a

     قرائت روی نقطه مجهول – ارتفاع دستگاه = ارتفاع نقطه مجهول                        HB=Hi-b

 [ یکشنبه 10 تیر 1386 - 06:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| وهاب گوران ] [تکنیکال , ] [+]